YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Özet Metin

Bildiri Özeti Yazım Kuralları:

Bildiri Başlığı (12 punto, büyük harf, kalın, tek aralık)

İngilizce Başlık (İtalik, Sadece ilk Harfleri Büyük, 10 punto)

Yazar 1 [1], Yazar 2 [2], Yazar 3 [3] (10 punto, ilk harfler büyük, kalın, Times New Roman)

ÖZET (12 punto, Times New Roman, tek satır, en fazla 300 kelime)

Anahtar kelimeler: en az 3 anahtar kelime, 9 punto, Times New Roman

[1] Yazar 1. Kurum adı, posta adresi, şehir, ülke, e-posta. (9 punto Times New Roman)

[2] Yazar 2. Kurum adı, posta adresi, şehir, ülke, e-posta. (9 punto Times New Roman

[3] Yazar 3. Kurum adı, posta adresi, şehir, ülke, e-posta. (9 punto Times New Roman)

Değerlendirme, İnternet üzerinden araştırmacıların adı / soyadı ve kurumları gizli tutularak Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır.

 

TAM METİN BİLDİRİ ve KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI ve YAYIN KOŞULLARI

***Kitap içi bölüm gönderen yazarların bölüm ile birlikte telif hakkı formunu göndermesi gerekmektedir. Form için tıklayınız telif hakkı formu

Biçimlendirmeye Dair Genel Kurallar

Bütün metinler; Times New Roman, 12 punto ile A4 kağıdının tek yüzüne ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Metin kısmı araştırmanın gerektirdiği ve izin verdiği yeterlik, derinlik ve hacimde olmalıdır. Bildiri Tam metinleri için sayfa sınırı 15’tir.

Giriş ve sonuç dâhil olmak üzere tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Kaynakçaya numara verilmemelidir.

Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf’, diğerlerinde “sadece ilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.

Üst, alt ve her iki yandaki kenar boşluklar 4cm. olmalıdır.

Yazarın adı ve soyadı, Bildiri Başlığının altında verilmelidir. Ünvanı ve bağlı olduğu kuruluş, e-mail adresi ise, yazar soyadının sonuna eklenecek * şeklindeki dipnotla sayfa altında verilmelidir.

Sayfa numaralandırma: Bütün sayfalar sıralı biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortalanmış biçiminde konumlandırılmalıdır.

Metin içinde yer verilecek rakamlar: Birden ona kadar olan rakamlar; tablo ve listelerde kullanılması, matematiksel, istatistikî veya teknik birim ve miktarların (uzaklık, ağırlık vs.) belirtilmesi hariç yazı ile yazılmalıdır. Diğer tüm sayılar nümerik olarak gösterilmelidir.

Örneğin: üçüncü gün, 3 km., 30 yıl.

Yüzdeler ve kesirler: Zorunlu olmadıkça metin içerisinde “%” işareti yerine doğrudan “yüzde” ifadesi kullanılmalıdır.

Denklemler: Denklemler parantez içinde numaralandırılmalı, numaralar sağa yaslanmış ve müteselsil olarak birbirini izlemelidir.

Anahtar Sözcükler: Özetin (abstract) altında, ilgili dilde, endekslemeye yardımcı olacak en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilir

 

Özet ve Giriş

Makalenin dili Türkçe ise İngilizce başlığın da bulunduğu bir abstract, makalenin dili İngilizce ise Türkçe başlığın da bulunduğu bir özet yer almalıdır.

Özet ve abstract, metinden önce ayrı bir sayfada yer almalıdır.

Özet okuyucuyu metnin başlığı, metodu ve bulguları hakkında bilgilendirmelidir.

Anahtar sözcükler ve jel kodları özeti takip etmelidir.

Açıklama ve teşekkürde bulunulmak istendiğinde “1. GİRİŞ” başlığının yanına konulacak “§” simgesi ile referans eklenmeli ve açılan dipnotta gerekli açıklamaya veya teşekküre yer verilmelidir. Örnek: 1. GİRİŞ§

Giriş bölümü, çalışmayı genel olarak tanıtan, genel olarak çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında bilgi sunmalıdır.

İzleyen bölümler, yazar tarafından konunun akışına uygun olarak yapılandırılmalı ve sıralanmalıdır.

Sonuç bölümü, eserin bulgularının değerlendirilmesi, literatür ile ilişkilendirilmesi veya literatüre katkısının açık olarak ifade edilmesi, sonraki çalışmalara dair yönlendirmeleri gibi somut ifadeleri içermelidir. Sonuç bölümü, çalışmanın özetlendiği veya bulguların yeniden tekrarlandığı bir kısım olarak değerlendirilmemelidir.

 

Tablo ve Şekiller

Yazar şu noktalara dikkat etmelidir:

Her tablo ve şekil tek bir sayfada görünecek şekilde ve metnin sonuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Her biri bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalıdır.

Tablolar kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 10 punto ile tablonun üzerinde,

Tablo-1: Yıllar İtibariyle Enflasyon Oranları

Şekiller, çiziler ve grafikler ise kendi içinde birbirini müteselsil takip edecek şekilde ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi Times New Roman biçiminde 10 punto ile şekil, çizi veya grafiğin altında,

Grafik-1: Örneklem İçindeki Gözlemlere Ait Pasta Grafiği

Tablo ve şekiller her değişkeni açıklayabilmelidir. Başlık ve tanımlar, okuyucunun metne bakmadan tablo veya şekli anlayabileceği kadar yeterli detaylandırılmış olmalıdır.

Her grafiğin referansı metinde yer almalıdır. Yazar her grafiğin metnin neresine ait olduğunu göstermelidir.

Grafiklerin içeriği metne bakılmadan önemli biçimde anlaşılabilmelidir.

Tablo, şekil, grafik vb. alıntı ise alıntı yapılan kaynak alt kısımda parantez içinde belirtilmelidir.

 

Alıntılar, Kaynakça ve Dipnotlar

Alıntılar, kaynakça ve dipnotlar APA Style Guide (6. Baskı)’ya göre hazırlanmalıdır. Bu konuda yardım almak için http://referencing.port.ac.uk/ adresi ziyaret edilebilir.

Bu başlık için APA Style Guide (6. Baskı)’dan alınan bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

Kitaplar

Standart form

1.Yazar, Adının Baş Harfi., 1.Yazar, Adının Baş Harfi., & 1.Yazar, Adının Baş Harfi. (yıl). Kitabın başlığı (Eğer birden çok baskı var ise kaçıncı baskı olduğu örnek: 3. Baskı). Basım yeri: Yayınevi.

Örnek

Armitage, A., Bryant, R., Dunnill, R., Hammersley, M., Hayes, D., Hudson, A., & Lawes, S. (2008). Teaching and training in post-compulsory education (3. Baskı). Maidenhead: Open University Press.

Metin içi alıntı örnekleri

Creme and Lea (2003, p. 51) indicate that …

Özdemir ve Özulucan (2013, s. 51)’a göre …

It has been suggested (Moore, Estrich, McGillis, & Spelman, 1984, pp. 142-143) that offenders …

İflas, finansal başarısızlıkta son noktadır (Özdemir, Bayazıtlı & Choi, 2012, ss. 24-28) ve …

Makaleler

Standart form

Yazarın Soyismi, Adının Baş Harfi. (yıl). “Makalenin başlığı.” Derginin Adı, Cilt – Eğer tek cilt ise (Sayı), sayfa başlangıç ve bitiş numaraları.

Örnek

Guo, Z., Liu, T., Fedoroff, N., Wei, L., Ding, Z., Wu, N., . . . An, Z. (1998). “Climate extremes in Loess of China coupled with the strength of deep-water formation in the North Atlantic.” Global and Planetary Change, 18(3-4), 113-128.

Metin içi alıntı örnekleri

Guo et al. focused their research on climate extremes (1998, p. 120) …

Bayazıtlı ve diğerleri yaptıkları çalışmada …..na odaklanmaktadır (1998, p. 120).

Recent theories (Noguchi et al., 1993, p. 658) suggest that …

Literatürdeki görüşler (Kurt ve diğerleri, 2008, s. 252) bu konuda ….. yönündedir.

Popper and McCloskey (1993, pp. 75-76) state that …

Özdemir ve Varıcı (2015, ss. 51-52)’ye göre …

İnternet sayfaları

Standart form

Yazarın Soyismi, Adının Baş Harfi. (yıl). Başlık. Alıntının yapıldığı web sayfası

Örnek

Yazarı belli olması halinde

Banks, I. (t.y.). The NHS Direct healthcare guide. Çevrimiçi www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk

United Nations Environment Programme. (2004). Common questions about climate change: Introduction. Çevrimiçi http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html

 

  • Her çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesi bulunmalı ve yazarlar metin içerisinde alıntı yapılan referanslar ile referans listesinde listelenenlerin birebir eşleştiğinden emin olmalıdırlar (isimler ve yıllar da eşleşmelidir).
  • Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Ancak metin içerisinde kullanıldığı takdirde metnin bütünlüğünü bozacak nitelikteki bilgiler dipnot olarak kullanılmalı ve metinden daha uzun olmamalıdır. Dipnotlar metin boyunca, yer verilmesi gereken noktada referans numarası üst simge biçiminde olacak biçimde müteselsil numaralandırılarak ilerlemelidir. Dipnot metni tek satır aralığıyla sayfa altında, Times New Roman fontu ile ve 10 punto ile yer almalıdır.